De Nyn & Partners

Privacybeleid

 1. WIE?

  Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke VOF DE NYN & PARTNERS met maatschappelijke zetel te 1840 LONDERZEEL, Oudemanstraat 25/3, met ondernemingsnummer BTW BE0831.784.304, en als contactpersoon voor de verwerking Chris De Nyn (c.denyn@denyn-advocaten.be)
   
 2. WELKE GEGEVENS?
  Uw verzamelde gegevens zijn minimaal uw identiteitsgegevens, uw correspondentieadres, gegevens over uw bestaansmiddelen (inkomen en vermogen) en dit voor alle meerderjarige leden van het gezin, evenals alle gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taken die verder worden vermeld.

Deze gegevens kunnen – als dit nodig is voor de verwerking van de opdracht – gevoelige gegevens uitmaken zoals: medische afbeeldingen, laboratoriumrapporten, biologische voorbeeldgegevens, brieven en schriftelijke rapporten van artsen die u hebben behandeld, gegevens met betrekking tot uw ras, seksuele geaardheid, vakbondsafhankelijkheid of religieuze filosofische of andere overtuigingen.

De gegevens worden verzameld en gebruikt met uw toestemming in overeenstemming met de Europese en Belgische wetgeving rond gegevensbescherming.

 

 1. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

  In het kader van de opdracht tot rechtsbijstand die u wenst toe te vertrouwen aan uw advocaat, moet deze een zekere hoeveel informatie van en over u verwerken. Deze informatie is noodzakelijk om de opdracht te vervullen. Uw verzamelde gegevens kunnen ook gebruikt worden om (een) andere opdrachten te realiseren die noodzakelijkerwijs nauw verbonden zijn met uw opdracht.

De persoonsgegevens van onze cliënten worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan VOF DE NYN & PARTNERS worden toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim en verlaten het kantoor niet.

 

 1. HOE WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD

Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren en elektronisch bestand, onder de verantwoordelijkheid van uw advocaat (zie ook 5. Veiligheidsmaatregelen).

Als uw gegevens gedeeld moeten worden voor de verwerking/opvolging van uw dossier, gebeurt dit via een beveiligd elektronisch systeem voor informatie uitwisseling en/of via gerechtelijke procedure via E-deposit/DPA elektronisch systeem.

BV VOF DE NYN & PARTNERS bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd. Als uw dossier eenmaal wordt afgesloten worden uw gegevens minimaal tien jaar bewaard, te rekenen vanaf het einde van de diensten van uw advocaat, om deze in staat te stellen zijn (wettelijke) verantwoordelijkheden na te komen (professionele bewaringsplicht).

VOF DE NYN & PARTNERS bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen. VOF DE NYN & PARTNERS is verbonden door het beroepsgeheim, waar ook persoonsgegevens onder vallen.

 

 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

BV VOF DE NYN & PARTNERS heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

BV VOF DE NYN & PARTNERS heeft bovendien de keuze gemaakt voor een software voor advocatenkantoren (Kleos van Wolters Kluwer) die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001). (Artikels 24 en 28 GDPR)

 

 1. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS

De leden van het kantoor van uw advocaat hebben toegang tot uw dossier, zodat zij uw dossier indien nodig, kunnen behandelen.

Als de behandeling van uw dossier dit vereiste, is het uw advocaat ook toegestaan om alle gegevens in uw dossier te delen met andere advocaten en actoren van de gerechtelijke wereld.

Als uw dossier een (procedurele) actie buiten België vergt, maar binnen de Europese Unie (EU), en als u en uw advocaat het daarover eens zijn, kunnen uw gegevens gedeeld worden met juridische actoren uit andere EU-landen.

 

 1. Rechten van de CLIËNTEN:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat BV VOF DE NYN & PARTNERS van uw persoonsgegevens maakt. Uw advocaat zal u vertellen wie betrokken wordt bij de verwerking/behandeling van uw dossier en wie toegang heeft tot uw dossier.

 

7.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan BV VOF DE NYN & PARTNERS. Daarnaast hebt u steeds het recht om BV VOF DE NYN & PARTNERS te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

7.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 

7.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan VOF DE NYN & PARTNERS in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 

7.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

7.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door BV VOF DE NYN & PARTNERS daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@denyn-advocaten.be, per post naar 1840 LONDERZEEL, Oudemanstraat 25/3 of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

 

7.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door BV VOF DE NYN & PARTNERS evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

7.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commissie@privacycommission.be;

 

        

Londerzeel

Oudemansstraat 24
1840 Londerzeel

Mechelen

Antwerpsesteenweg 45
2830 Willebroek